Masz pytanie?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualności
Wizyt:
Dzisiaj: 31Wszystkich: 134648
Teraz polecamy

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

NARKIEWICZ-SAS.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego narkiewicz-sas.pl jest Jacek Sas wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SAS - NARKIEWICZ BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA Jacek Sas wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. prof. Romualda Cebertowicza 19/10, 80-809 Gdańsk, NIP: 5831444185, REGON: 221662566, adres poczty elektronicznej (e-mail): beatasas@wp.pl, numer telefonu: +48 507 950 221, zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie „Usługodawcą”.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumied zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego narkiewicz-sas.pl.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu narkiewicz-sas.pl w przypadku składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży).

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

a) Imię i nazwisko,

b) Adres,

c) Adres e-mail,

d) Numer telefonu.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda,tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10

ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku

profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach

i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.

Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6

ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile

Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją

profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji

bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są

przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta

Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,

w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora

co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie

określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)– art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e) Przeniesienie danych– art. 20 RODO.

f) Sprzeciw– art. 21 RODO

g) Cofnięcie zgody– art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail

na adres: beatasas@wp.pl.

4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,

Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż

w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania

lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je

w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od

otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,

której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI "COOKIES"

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie

internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk

odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy

przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia

przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji

Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze

strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany

oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie

rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk

korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych

danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator

cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego

komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o

możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy

RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Facebook